ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนนครไตรตรึงษ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาที่ได้รับการยกฐานะ จากสาขาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมอำเภอเมืองกำแพงเพชร นับเป็นโรงเรียนลำดับที่21 ของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรโดยเริ่มเปิดเป็นสาขาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมเมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม  2532 มีนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 65 คน อาศัยเรียนในบริเวณ โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ มีครู-อาจารย์จากโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมสับเปลี่ยนหมุนเวียน มาสอนตามรายวิชา โดยมีนายยงยุทธ อินทร์สำเภา อาจารย์ 2 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ทำหน้าที่บริหารโรงเรียนสาขาแทนนายวราห์ มุสิกะปาน  ผู้อำนวยการ  โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม          
       ปีการศึกษา 2533 รับนักเรียนเพิ่มอีก 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 80 คน นายธีรพนธ์ กลางนภา ประธานคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรมีความเห็นว่าน่าจะขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ได้จึงมอบหมายให้นายวราห์ มุสิกะปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม เป็นผู้ดำเนินการโดยการประสานกับดาบตำรวจชัยรัตน์ เกิดยินดี กำนันตำบลไตรตรึงษ์ จัดหาสถานที่ก่อสร้างและขอจัดตั้งโรงเรียน          
       วันที่ 8 มิถุนายน 2534 กรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้ที่ดิน ในพื้นที่เขตป่าสงวน หมู่ที่ 1 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ติดถนนพหลโยธินบริเวณทางแยก วัดวังพระธาตุ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนตามประกาศกรมป่าไม้ที่ 68/2533  เนื้อที่ 32 ไร่ 3 งาน 30.25 ตารางวา

       โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2533 โดยพลเอกมานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวม 4 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 145 คน กรมสามัญศึกษาจัดสรรครูให้  8  อัตรา และแต่งตั้งนาย ยงยุทธ อินทร์สำเภาเป็นครูใหญ่        
       โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2534 โดยนางสาวนันทิยา ชุนณวงษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนต่อมาในปี พ.ศ.2537 จากนั้นนายเฉลยลาภ ศิริเจริญ ย้ายมารับตำแหน่งในปี พ.ศ.2544 และวันที่ 18 มกราคม 2556 นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ดร.ภิญโญ  แก่งศิริ ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึง 30 กันยายน 2563 และ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายปุณณวิช แก้วปัน  ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน