วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้สุขภาพดี มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล