พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดี  
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
4) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และหลักสูตรท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน
5) พัฒนาข้าราชการครูให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นครูมืออาชีพ
6) พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน