NT Activities News : credit by นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2
เป็นวิทยากรเผยแพร่การเขียนข้อตกลง PA ให้กับโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
นักเรียนรับการอบรมโครงการส่งเสริมฝึกอาชีพทำสายคล้องแมส
นายปุณณวิช แก้วปัน ผู้อำนวยโรงเรียนนครไตรตรึงษ์เข้ารับการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานฯ
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานกฐินประจำปี 2564 ณ วัดไตรตรึงษาราม
บริษัทเฉาก๊วยชากังราว ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุน เรียนดีมีคุณธรรม
ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครั้งที่ 2 ของนางปิยมาศ สิงห์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
เป็นวิทยากรเผยแพร่การเขียนข้อตกลง PA ให้กับโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
อบรมการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19
นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2
8 พฤศจิกายน 2564 เปิดเรียนแบบออนไซต์
ตรวจเยี่ยมนิเทศห้องเรียนก่อนเปิดเรียนแบบออนไซต์
พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19
ได้รับรางวัลองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปี 2564
รับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยาง และชุด PPE
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 413 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)
นักเรียนรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)
อบรมการพัฒนางาน (Performance Appraisal : PA) สายการสอน
ถวายกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดศรีปุณวาส(ท้ายเกาะ) ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี (2565 – 2567)
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 ปี (2565 – 2567)
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้รับรางวัลรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา APLC Model นครไตรตรึงษ์
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนระหานวิทยา
แสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning
ต้อนรับ รองอรอุมา อนันต์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
มอบเงินตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนปัจจัยพื้นฐาน
ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพตามนโยบาย สพม.กำแพงเพชร