คณะผู้บริหาร

นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปิยมาศ สิงห์ทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสายชล ปิ่นชัยมูล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นายอนุชัย อินทเสน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป