กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภัทริดาวดี นามวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทร์เพ็ญ ดอนดี
ครู คศ.3

นายสุรศักดิ์ พยอม
ครู คศ.3

นางสาวขวัญฤทัย โพธิเสน
ครู คศ.2

นางสาวพรหทัย พละโท
ครูอัตราจ้าง