กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางผกาภรณ์ บุญเนรมิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกฤษฎี เงินทอง
ครู คศ.3

นายประทุม เอมแย้ม
ครู คศ.2

นางสาวจินตนา วงศ์อาสา
ครู คศ.1

นายกิตติพิชญ์ สภานุชาต
ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา ใส้พงษ์
ครูอัตราจ้าง