กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชานนท์ พุทธรักษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ชัยชนะ
ครู คศ.3

นายอนุชัย อินทเสน
ครู คศ.3

นางสาวกิตติมา ฤกษ์หร่าย
ครู คศ.3

นางสาวโสพา เบ้าทอง
ครู คศ.3

นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ
ครู คศ.3

นางวนิดา เลาหศักดิืประสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร ละน้อย
ครู คศ.2

นางสาวภคมนต์ เอิบลาภ
ครู คศ.1

นางสาวภัทราพร วชิระสุนทรกุล
ครู คศ.1