กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพลัฏษ์ ภู่เกต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพร
ครู คศ.1

นางสาวปณาลี มณีพราย
ครู คศ.1

นายอำพล กอบธัญกิจ
ครูอัตราจ้าง