กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายถาวร จงอิ้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุชาติ สอนแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวเบญจรัตน์ ผลเจริญ
พนักงานราชการ

นางสาวดาวเรือง บุตรสำราญ
ครูอัตราจ้าง