กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกฤษณ์ ประทุมทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสายชล ปิ่นชัยมูล
ครู คศ.3

นางอโณทัย กมุทชาติ
ครู คศ.3

นางสาวสุเนตร บุตรชานนท์
ครู คศ.3

นางสาวชลณพรรษธ์ ศรีเริงหล้า
ครู คศ.1

นายสุรเชษฐ์ ดวงจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวใกล้รุ่ง ชัยฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

MR.Richard Dinanas Bayang
ครูอัตราจ้าง