ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ Happy Reading อ่านอะไรใกล้ตัว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุเนตร บุตรชานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,13:06  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสพา เบ้าทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2563,02:47  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปลูกฝังและพัฒนาจริยธรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้าน ความมีน้ำใจ
ชื่ออาจารย์ : นายสุชาติ สอนแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,13:45  อ่าน 583 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่องซอฟต์แวร์และหลักการแก้ปัญหา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 รหัสวิชา ง22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 เรื่องความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,13:43  อ่าน 635 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายอนุชัย อินทเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,13:42  อ่าน 550 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน ชุด ระบบประสาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ.กิติมา ฤกษ์หร่าย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติมา ฤกษ์หร่าย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,13:41  อ่าน 518 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนชุดอัตราส่วนที่เท่ากัน วิชาคณิตศาสตร์ อ.กฤษฎี เงินทอง
ชื่ออาจารย์ : นางกฤษฎี เงินทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,13:40  อ่าน 517 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนชุดพุทธศาสน์ศึกษา วิชาพระพุทธศาสนา อ.ขจรศักดิ์ อ่อนอุทัย
ชื่ออาจารย์ : นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,13:38  อ่าน 579 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม.3 อ.สุเนตร บุญชานนท์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุเนตร บุตรชานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,13:32  อ่าน 634 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะ จำนวนเต็มและการเปรียบเทียบ
ชื่ออาจารย์ : นางผกาภรณ์ บุญเนรมิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,13:30  อ่าน 555 ครั้ง
รายละเอียด..